Wanneer ons versoek word om ‘n boedel te beredder….

 

Die volgende dokumente gaan benodig word:

Kry 'n gratis Testament Kwotasie hier

DOKUMENT

KOMMENTAAR

Identiteitsdokument van die oorledene

Oorspronklike wat terug besorg sal word

Identiteit van benoemde / voorgestelde eksekuteur

Oorspronklike wat terug besorg sal word

Sterftesertifikaat

Oorspronklike wat terug besorg sal word

Testament (Nuutste)

Oorspronklike (indien van toepassing)

Huweliksertifikaat

Afskrif

Huwelikvoorwaarde Kontrak

Afskrif

Titelaktes ten opsigte van onroerende eiendom

Afskrif – indien beskikbaar. Oorspronklike sal later benodig word

Versekeringspolisse

Oorspronklike of afskrif

Aandeelsertifikaat of bewyse

Oorspronklike of afskrif

Motorvoertuig registrasie dokument

Oorspronklike of afskrif

Onlangse salarisstaat

Oorspronklike of afskrif

Onlangse tjek en rekeningstate

Oorspronklike of afskrif

Begrafniskoste (faktuur en kwitansie)

Oorspronklike of afskrif

Indien van toepassing ook afksrife van:

• Egskeidingsbevel van oorledene en erfgename

• Huurkontrakte

• Lewensversekeringspolisse

• Kort-termyn versekeringspolisse

• Aandeelsertfikate

• Finansiële state t.o.v. vennootskap, maatskappy of BK.

 

Die vorms wat voltooi moet word gaan die volgende vrae vra waarvan die antwoorde dalk nie geredelik beskikbaar is nie:

• Naam en besonderhede van werkgewer.

• Lys van bates met geskatte waardes (inhoud van huis, behalwe juweliersware en kontant, word saamgevat onder “meubels en   huishoudelike items”).

• Name en geboortedatums van naasbestaandes (gade en kinders).

• Geboorteplek van oorledene.

• Naam van vooroorlede gade, asook Meesterskantoor en boedel-nommer ten opsigte van laasgenoemde se boedel en datum van dood.

• Name van ouers van oorledene.

• Besonderhede van bestaande verband/e :- die verbandhouers en rekeningnommer/s.

• Inkomstebelasting nommer van oorledene en, indien van toepassing, BTW nommer.

• Lys van skulde/laste van oorledene.

 

Ander inligting wat ons graag wil hê, indien van toepassing:

• Naam en adres van mediese fonds en lidnr.

• Bates in die buiteland

• Indien oorledene by onafgehandelde hofgeding/e betrokke was, by watter Hof, saaknr en details van prokureur

• Indien oorledene of erfgenaam insolvent verklaar is, datum daarvan en details van kurator.